მობილობა

სტუდენტების მობილობის პორტალის ვიდეო ინსტრუქცია

 

მობილობის პროცესი არეგულირებს სტუდენტის გადასვლას ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა  დაწესებულებაში. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის“ შესაბამისად.  

 

 

მობილობის პროცესი  წელიწადში ხორციელდება ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრში - ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში. 

 

„მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  დირექტორის 2014 წლის 17 იანვრის №29  ბრძანება

 

მობილობის პროცესთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე პასუხები შეგიძლიათ მიიღოთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზის -  2200 220 (შიდა 3523) - საშუალებით, ან მოგვწეროთ ელექტრონულ მისამართზე: mobility@eqe.ge

 

 

სტუდენტების მობილობის პორტალის ვიდეო ინსტრუქცია

 

 

შპს აიბი - ევროკავკასიური უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

შპს აიბი - ევროკავკასიურ უნივერსიტეტს 2014 წლის 5 იანვარს ამოეწურა ავტორიზაციის ვადა, თუმცა, აღნიშნული დაწესებულების ავტორიზაციის მინიჭების შესახებ მიმდინარეობს წარმოება.

ამდენად, შპს აიბი - ევროკავკასიური უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუჩერდათ სტუდენტის სტატუსი, მაგრამ მათ უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ მობილობაში:

1. სტატუსის შეჩერებიდან  5  წლის  განმავლობაში, სწავლის პერიოდის ხანგრძლივობის მიუხედავად. 

2. მობილობის საფასურის გადახდის გარეშე.

3. მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა გავლილი სწავლის ერთი წელი.

 

ასევე სტუდენტებს  უფლება აქვთ, შპს აიბი - ევროკავკასიური უნივერსიტეტის ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, კვლავ გააგრძელონ სწავლა აღნიშნულ დაწესებულებაში მობილობის გზით.