კანონქვემდებარე აქტები

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №24/ნ 2018 წლის 30 აგვისტო  
"„უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის №224/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება №152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი
 
"პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 11 ნოემბრის N223 ბრძნება
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №35/ნ 2018 წლის 14 სექტემბერი
 
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 14 სექტემბრის №89/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №36/ნ 2018 წლის 19 სექტემბერი  
"ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №37/ნ 2018 წლის 19 სექტემბერი   
„ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №39/ნ 2018 წლის 21 სექტემბერი    
„პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 27 სექტემბრის №152/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ 2011 წლის 22 ივლისი

(საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ)

 

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №512 2017 წლის 16 აგვისტო  
("პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ" საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 04 აგვისტოს  №733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №359 2017 წლის 5 ივნისი 
("პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ" სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 04 აგვისტოს #733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №95 2016 წლის 2 დეკემბერი 
("პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ"  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 04 აგვისტოს #733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)


 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №733 2016 წლის 4 აგვისტო

(პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესი)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №64/ნ 2018 წლის 8 მაისი 
(„საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 20 წლის 1 ოქტომბრის №98/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ)"


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №790 2012 წლის 7 სექტემბერი 
„დოკუმენტის აპოსტილითდამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის №404ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №791 2012 წლის 7 სექტემბერი 
„დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის №406ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №22 7 2009 წლის 22 აპრილი
(სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ)

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №89/ნ, 20 წლის 14 სექტემბერი ქ. თბილისი
(საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის   - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ)

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №434 2016 წლის 17 ივნისი 
(დარგობრივი საბჭოების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ)
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №13/ნ 2012 წლის 25 იანვარი
(მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბერი
(უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №126/ნ
(უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ, 2010 წლის 4 თებერვალი ქ. თბილისი
(უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1067, 2009 წლის 1 დეკემბერი ქ. თბილისი
(ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №149, 2005 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი
(უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №99/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №98/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი
(საქართველოში  გაცემული საგანმანათლებლო  დოკუმენტების  ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების  შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №121/ნ, 2010 წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი
(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №3
(უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №8/ნ
(არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ
(სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ
(ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება № 152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი
(პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე)საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1102 

(მასწავლებლის მომზადებისა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №187
(2011-2012 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე IV-V საფეხურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურისა და ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სახელმწიფო დაფინანსების წესის განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №224
(2011-2012 სასწავლო წლისათვის სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობისა და ოდენობების, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებების განსაზღვრის, საერთო სამაგისტრო გამოცდას, თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებასა და პრიორიტეტულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებას შორის გრანტის წლიური მოცულობის, პრიორიტეტული საგანმანათლებლო პროგრამული მიმართულებებისათვის გამოყოფილი სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის წლიური მოცულობის განაწილების შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №288
(საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების – „ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯის“ რეორგანიზაციის შესახებ)


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №400
(2012-2013 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე  IV-V საფეხურების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის, ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სახელმწიფო დაფინანსების და სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და წესის განსაზღვრის შესახებ)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №244
(პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე)
 
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №404
(დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ)

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №406
(დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ)

 

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge