პროფესიული დარგობრივი საბჭოები

დარგობრივი საბჭოების საქმიანობის მიზანია პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის შესაბამისობის უზრუნველყოფის პროცესის ხელშეწყობა.

საბჭოს ფუნქციებია:
ა) პროფესიულ კვალიფიკაციათა ან კვალიფიკაციების შიგნით ცალკეული კომპეტენციების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შემუშავება;
ბ) პროფესიული სტანდარტების ან/და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების/მოდულების შემუშავების საჭიროებების შესახებ ინიციატივების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;
გ) პროფესიული სტანდარტების ან/და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების/მოდულების პროექტების/ცვლილებების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;
დ) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით, მოდულებში მატერიალური რესურსების სპეციფიკაციების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;
ე) „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის N120/ნ ბრძანებით დამტკიცებული მე-4 დანართის პროფესიული სპეციალიზაციების ამოღების ან შეცვლის შესახებ საკითხების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება;
ვ) დარგობრივ ჭრილში, საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში, მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის ან/და პროფესიული განათლების პოლიტიკის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება.

ფუნქციონირებს 11 მიმართულების საბჭო:
ა) ხელოვნების, განათლების, ჰუმანიტარული მიმართულების;
ბ) სოციალური, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების;
გ) ბიზნესის, ადმინისტრირების, სამართლის მიმართულების;
დ) ინჟინერიის მიმართულების;
ე) მრეწველობის, კვების პროდუქტების გადამუშავების მიმართულების;
ვ) მშენებლობის, არქიტექტურის მიმართულების;
ზ) ინფორმაციული საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულების;
თ) სოფლის მეურნეობის, სატყეო საქმის, მეთევზეობის, ვეტერინარიის მიმართულების;
ი) ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის მიმართულები;
კ) მომსახურების სფეროს მიმართულების;
ლ) ტრანსპორტის მიმართულების.


თითოეული საბჭო შედგება არანაკლებ 7 და არაუმეტეს 9 წევრისაგან, რომელთა უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 2 წლით.
ცენტრის წერილობითი მიმართვის ან/და საჯარო გამოცხადების საფუძველზე, საბჭოს წევრთა კანდიდატურებს ცენტრის დირექტორს წარუდგენენ:
ა) დარგის შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები - 1 წევრი;
ბ) დამსაქმებელები ან/და მათი გაერთიანებები, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 ოქტომბრის N258 დადგენილებით განსაზღვრულ სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მხარეს - 3 წევრი;
გ) დასაქმებულები ან/და მათი გაერთიანებები, რომელბიც წარმოადგენენ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 ოქტომბრის N258 დადგენილებით განსაზღვრულ სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მხარეს- 3 წევრი;
დ) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების გაერთიანებათა წარმომადგენლები - 2 წევრი.

დარგობრივი საჭოების შექმინსა და საქმიანობის წესი

  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge