პროფესიული სტანდარტები

პროფესიული სტანდარტი პროფესიის მოვალეობებისა და ამოცანების აღწერაა, რომელიც გვიჩვენებს სამუშაო ადგილზე შესასრულებელ დავალებებს.
პროფესიული სტანდარტის შემუშავება-განვითარება დამსაქმებელთა ჩართულობით უზრუნველყოფილია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ განსაზღვრული მეთოდოლოგიის საფუძველზე, როგორც ცენტრის ფარგლებში, ასევე გარეშე პირების მოთხოვნით ან მათ მიერ.
არსებობს პროფესიული სტანდარტის შემუშავება-განვითარების ორი გზა:
• ინიციატორმა ცენტრს მიმართოს დოკუმენტების ცენტრის მიერ შემუშავების/განვითარების შესახებ;
ან
• ინიციატორმა გამოხატოს მზაობა დოკუმენტების საკუთარი სახსრებითა და შესაბამისი ადამიანური რესურსით შემუშავების/განვითარების შესახებ.
პროფესიულ სტანდარტს ან მის პროექტს განიხილავს შესაბამისი დარგობრივი საბჭო და მათი რეკომენდაციის საფუძველზე ამტკიცებს ცენტრის დირექტორი.
 

პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების  წესი“
 

პროფესიული სტანდარტის შემუშავების ან არსებულში ცვლილებების შესახებ გარე ინიცირების გზამკვლევი 

დანართი 1 - პროფესიული სტანდარტის სტრუქტურა

დანართი 2 - საექსპერტო დასკვნის ფორმა

დანართი 3 - პროფესიათა ანალიზი და პროფესიული სტანდარტების შემუშავება

დანართი 4 - DACUM სქემა

დანართი 5 - შემაჯამებელი ცხრილი (ვერიფიკაცია)

დანართი 6 - შესრულებული სამუშაოს ანგარიში