კალენდარი

arrow ივნისი 2020 arrow
ორშსამოთხხუთპარშაბკვი
12
3
4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი ფაილის დათვალიერება
1 ავტორიზაციის დებულების დანართი 2018-08-13 18:00:21
2 "უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტებ ის - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება №126 /ნ 2018-08-13 17:56:10
3 "მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტის – განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 25 იანვრის ბრძანება №13/ნ 2016-03-15 11:58:25
4 "უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 5 იანვრის ბრძანება N3 2017-03-06 16:47:37
5 "პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ"საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის ბრძანება №121/ ნ 2016-03-16 15:50:13
6 "პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე" საქართვ 2018-01-23 11:46:14
7 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №400 დადგენილება 2016-03-16 15:56:37
8 საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის ბრძანებულება №406 "დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ" 2016-03-17 17:37:32
9 "მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 4 დეკემბრის ბრძანება №1102 2018-01-23 11:40:03
10 საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ 2018-08-13 18:03:56
11 საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის ბრძანებულება №404 "დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ" 2016-03-17 17:42:01
12 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №290 2016-03-18 12:22:52
13 "უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის ბრძანება №149 2016-03-18 12:28:14
14 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი 2018-01-23 11:38:53
15 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №248 დადგენილება 2015-02-02 17:44:48
16 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 15 აპრილი №50/ნ ბრძანება 2018-01-23 11:31:00
17 "პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ბრძანება N152/ნ 2017-06-26 12:50:59
18 "უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ 2017-03-06 16:44:10
19 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება N127/ნ 2020-05-28 17:16:13
20 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 2018-08-13 18:02:18
21 „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2005 წლიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული/გასაცემი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და 2017-03-06 16:40:07
22 "საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურები სა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის ბრძანება №98/ნ 2019-05-13 12:50:42
23 "ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 1 დეკემბრის ბრძანება №1067 2016-03-17 17:48:35
24 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ 2018-08-13 17:42:19
25 "საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №84/ნ 2017-03-06 16:36:22
26 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 4 თებერვლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ 2018-08-13 17:32:49
27 "სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მინისტრის 2009 წლის 22 აპრილის ბრძანება №227 2016-08-19 16:54:37
28 სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულება 2018-08-13 18:07:31
29 "ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N19/ნ 2018-01-23 11:28:49
30 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" 2018-08-13 17:54:33
31 საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 2020-05-28 17:09:24
32 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 2020-05-28 17:12:12
33 "საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო წლისა და არდადეგების დაწყებისა და დასრულების თარიღების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 3 სექტემბრის ბრძანება №84/ნ 2018-01-23 11:36:17
34 "ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბერი №120/ნ ბრძანება 2018-02-08 11:56:33
35 "საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის ბრძანება №65/ნ-ის დანართი 2018-08-13 17:43:06
  • მერაბ ალექსიძის ქ. N1, 0193, თბილისი, საქართველო (ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობა, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორია)
  • (+995 322) 200 220 (*3599)
  • info@eqe.ge