თემატური ანალიზები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მუშაობს ანგარიშებზე, რომლებიც აღწერს და აანალიზებს ხარისხის გარე უზრუნველყოფის საქმიანობის შედეგად მიღებულ ზოგად სურათს. თემატური ანალიზების საშუალებით ცენტრი ახდენს რეფლექსიას ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკასა და პროცესებზე მათი გაუმჯობესების მიზნით ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 

 

 

ამჟამად, ევროკავშირის დაძმობილების პროექტ Twinning-ის მხარდაჭერით ცენტრში მიმდინარეობს ოთხ თემატურ ანალიზზე მუშაობა:

 

  •  საზღვარგარეთ აღიარებული საერთაშორისო ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოში აღიარების არსებული პრაქტიკის შესაბამისობის ანალიზი საერთაშორისო გამოცდილების კონტექსტში;
     
  •  საქართველოში პროფესიული განათლების სწავლის სფეროების ცვლილების ანალიზი შინაარსობრივ და ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოსთან მათი შესაბამისობის თვალსაზრისით;
     
  •  სადოქტორო საფეხურის პროგრამებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები;
     
  •  უმაღლესი სამედიცინო განათლების (მათ შორის კლინიკური სწავლების) ხარისხის უზრუნველყოფა.

 

 

ცენტრსა და Erasmus+ საქართველოს ოფისს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, 2019 წელს განხორციელდა უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული მექანიზმების დანერგვის ანალიზი. კვლევის განმახორციელებლი პირები უშუალოდ მონაწილეობდნენ ახალი სტანდარტების შემუშავებასა და ავტორიზაციის განხორციელების პროცესში, როგორც უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელები, ავტორიზაციის ექსპერტები და საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წამყვანი პერსონალი რომლის ფარგლებშიც წარმოჩინდა განვითარების ტენდენციები და შემუშავდა რეკომენდაციები პროცესების გაუმჯობესებისათვის. კვლევის შედეგები შესაძლებელია იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

 

უმაღლესი საგანმანათლებო დაწესებულებების ავტორიზაციის განახლებული მექანიზმების დანერგვის ანალიზი

 

 

თემატური ანალიზის მეთოდოლოგია შემუშავდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების პროექტის „ხარისხის უზრუნველყოფის შესაძლებლობებისა და კვალიფიკაციების მართვის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში, პროექტის ექსპერტების მიერ.

თემატური ანალიზის მეთოდოლოგია