კვლევა და ანალიზი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიზანია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების სისტემური მიდგომის დანერგვა. ამ მიზნით ცენტრში ხორციელდება კვლევები შემდეგი მიმართულებებით:


• ცენტრის სერვისების გაუმჯობესების და მომხმარებელზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის მიზნით, ხორციელდება ცენტრის მისაღების მომხმარებელთა კმაყოფილების შესწავლა ანონიმური ყუთისა და სპეციალურად შედგენილი კითხვარის საშუალებით, რომელიც განთავსებულია მისაღებში. ანონიმური ყუთი იხსნება კვარტალში ერთხელ. ანონიმური ყუთიდან ამოღებული კითხვარები მუშავდება და ხდება გამოვლენილი რეკომენდაციების ანალიზი, რის საფუძველზეც ცენტრი ცდილობს გააუმჯობესოს მომსახურების ხარისხი.
• პერიოდულად ცენტრი ახორციელებს ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევას. კვლევის მიზანია, განისაზღვროს ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე და მოხდეს სერვისების გაუმჯობესება.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა (2020 წელი)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა (2017 წელი)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა (2014 წელი)


• ცენტრი ყოველწლიურად ახორციელებს თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და ჩართულობის კვლევას. კვლევა ანონიმურია და მასში მონაწილეობის საშუალება აქვს ცენტის ყველა თანამშრომელს. კვლევის მიზანია, თანამშრომელთა კმაყოფილებისა და ჩართულობის დონის განსაზღვრა და გამოვლენილი საჭიროებების ანალიზის საფუძველზე, უკეთესი სამუშაო გარემოსა და პირობების შექმნა.

 

• განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მუშაობს ანგარიშებზე, რომლებიც აღწერს და აანალიზებს ხარისხის გარე უზრუნველყოფის საქმიანობის შედეგად მიღებულ ზოგად სურათს. თემატური ანალიზების საშუალებით ცენტრი ახდენს რეფლექსიას ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკასა და პროცესებზე მათი გაუმჯობესების მიზნით ინსტიტუციურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.

 

• შიდა აუდიტის სამსახური რისკის შეფასების ანალიზის საფუძველზე შეიმუშავებს წლიურ გეგმას, რომლის ფარგლებშიც ატარებს აუდიტორულ შემოწმებებს და მონიტორინგებს. აუდიტის ფარგლებში მიგნებებისა და რისკების გათვალისწინებით აუდიტის სამსახური შეიმუშავებს და გასცემს რეკომენდაციებს, რაც ხელს უწყობს ცენტრის შიდა პროცესების გაუმჯობესებას.

შიდა აუდიტის სამსახურის ანალიზი ცენტრის პროცესებთან დაკავშირებით 2016

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის მექანიზმების განვითარებისა და განხორციელების ანალიზი

 

 

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ანალიზი 2014 

კვალიფიკაციების ჩარჩოები  (საერთაშორისო და ეროვნული ჩარჩოების შედარებითი ანალიზი)  

 

უმაღლესი განათლებსი ექსპერტთა და ტემპუსის/ერაზმუს+ ეროვნული ოფისის მიერ მომზადებული პუბლიკაციები 

 

სადოქტორო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა საქართველოში 
 

პლაგიატის პრობლემები და მისი აღქმა საქართველოში

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (NCEQE) პროექტის ანგარიში

 

ონლაინ და(ან) შერეული სწავლისა და სწავლების შეფასების კრიტერიუმები და სახელმძღვანელო პრინციპები

 

 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თვითშეფასების ანგარიშების ანალიზი (2021)

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებების საჭიროებების და პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მხარდამჭერი აქტივობების კვლევა (2021)