სააპელაციო საბჭო

ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები  კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ავტორიზაციის მაძიებელმა/აკრედიტაციის მაძიებელმა  დაწესებულებამ შეიძლება გაასაჩივროს სააპელაციო საბჭოში ან სასამართლოში.

 

სააპელაციო საბჭოს წევრებს სამინისტროს წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

 

 სააპელაციო საჩივარი შედგენილი უნდა იყოს წერილობით და მასში აღნიშნული უნდა იყოს:

ა) მიმართვა სააპელაციო საბჭოსადმი;

ბ) სააპელაციო საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა/დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია;

გ) იმ საბჭოს დასახელება, რომლის გადაწყვეტილებაც საჩივრდება;

დ) გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასახელება;

ე) მოთხოვნა;

ვ) გარემოებანი, რომელთაც ეფუძნება მოთხოვნა;

ზ) სააპელაციო საჩივარზე დართული დოკუმენტაციის ნუსხა, თუ საჩივარს რაიმე დოკუმენტი დაერთვის.

 

  სააპელაციო საბჭო არ განიხილავს სააპელაციო საჩივარს, თუ:

ა) გასაჩივრებული გადაწყვეტილება სასამართლოს წარმოებაშია;

ბ) სააპელაციო საჩივარი შეტანილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;

გ) გასულია სააპელაციო საჩივრის წარდგენის დადგენილი ვადა;

დ) მოთხოვნილი საკითხის განხილვა სცდება სააპელაციო საბჭოს უფლებამოსილების ფარგლებს.

 

სააპელაციო საბჭო ვალდებულია ავტორიზაციის შემთხვევაში სააპელაციო საჩივარი განიხილოს და შესაბამისი გადაწვეტილება მიიღოს საჩივრის მიღებიდან 60 კალენდარული დღის ვადაში, აკრედიტაციის შემთხვევაში კი - 90 კალენდარული დღის ვადაში.

 

სააპელაციო საბჭო იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

ა) ავტორიზაციის/აკრედიტაციის საბჭოების გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ;

ბ) ავტორიზაციის/აკრედიტაციის საბჭოებისთვის საკითხის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ.

 

 ავტორიზაციის/აკრედიტაციის საბჭოების გადაწყვეტილების გაზიარების შესახებ სააპელაციო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, დაინტერესებული მხარე უფლებამოსილია, აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ვადაში.

 

 ავტორიზაციის/აკრედიტაციის საბჭოებისთვის საკითხის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ სააპელაციო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ავტორიზაციის შესაბამისი საბჭო ან აკრედიტაციის საბჭო განიხილავს საკითხს ამ ავტორიზაციის/აკრედიტაციის დებულებებით დადგენილი წესით და გადაწყვეტილებას იღებს კანონმდებლობითდადგენილ ვადაში.

 

ავტორიზაციასთან/აკრედიტაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება ავტორიზაციის მაძიებელს/აკრედიტაციის მაძიებელ  დაწესებულებას სააპელაციო წესით შეუძლია მხოლოდ ერთხელ.

 

„განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 241 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სააპელაციო საბჭოს წევრებად დაინიშნენ: 
 

ნინო ოკრიბელაშვილი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორი - საბჭოს თავმჯდომარე;

თამარ მამსიკაშვილი - სსიპ - ქალაქ თბილისის N64 საჯარო სკოლის დირექტორი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

დავით ჭეიშვილი - სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ თბილისის N87 საჯარო სკოლის დირექტორი - საბჭოს მდივანი;

მანანა სამხარაძე - სსიპ - ქალაქ თბილისის N220 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;

თამარა თორია - ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი;

თეა სიფრაშვილი - პროფესიული განათლების ექსპერტი;

ელგუჯა მელაძე - ა(ა)იპ - საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი;

თამარ ვეფხვაძე - სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში კონსულტანტი, ფილოლოგიის დოქტორი;

ნინო კეკელიძე - შპს "აღმოაჩინე საქართველოს" დირექტორი.

 

სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2020 წლის 18 მარტის №70 ბრძანება

სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის №478 ბრძანებაში ცვილელების შეტანის თაობაზე

სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2018 წლის 25 დეკემბრის №478 ბრძანება

სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2017 წლის 8 დეკემბრის №369 ბრძანება

სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №343 ბრძანებაში ცვილელების შეტანის თაობაზე
 
სააპელაციო საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 17 ოქტომბრის №343 ბრძანება