ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №661/ი ბრძანება

 

N661ი ბრძანება

 

„პროფესული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შერსახებ" სსიპ -  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 29 მარტის №227/ი ბრძანება

 

N227ი ბრძანება (კოსოლიდირებული)

 

N659ი 30.07.2019 (ცვლილება N227ი ბრძანებაში)

 

N227ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების  ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 25 სექტემბრის №885/ი ბრძანება 

 

N885ი ბრძანება

 

 

„პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 15 მაისის №372/ი ბრძანება

 

N372ი ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N898ი 27.09.2019 (ცვლილება N372ი ბრძანებაში)

 

N372ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 25 მაისის №408413 ბრძანება

 

N408413 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N1094370 13.11.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N644897 29.07.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N524979 26.06.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N408413 ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 06 მარტის №169 ბრძანება

 

N169 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N398712 21.05.2020 (ცვლილება N169 ბრძანებაში) 

 

N260699 28.02.2020 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N974ი 18.10.2019 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N857ი 19.09.2019 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N276 16.04.2018 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N169  ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 06 მარტის №170 ბრძანება

 

N170 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N280385 24.03.2021 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N1096590 16.11.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში) 

 

N604586 15.07.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N418616 29.05.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში) 

 

N408395 25.05.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N338936 14.04.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N333034 08.04.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N252413 27.02.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N126918 04.02.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)
 

N858ი 19.09.2019 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N567ი 04.07.2019 ((ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N399ი 21.05.2018 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N170 ბრძანება (პირველადი სახე)