შპს სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ავტორიზაციის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ავტორიზაციის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 679985
გადაწყვეტილება გადმოწერა
გადაწყვეტილების დანართი გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 7 ივლისი 2021 16:7:22
თარიღი 6 ივლისი 2021
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 679735