შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონიტორინგთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონიტორინგთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
პროცესი ავტორიზაცია
საბჭო უსდ ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილების ნომერი 1423283
გადაწყვეტილება გადმოწერა
ფაილი ატვირთულია 27 დეკემბერი 2021 23:12:10
თარიღი 27 დეკემბერი 2021
საბჭოს მითითება შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონიტორინგთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ
სასწავლო დაწესებულების მითითება უნივერსიტეტი
ოქმი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი
ოქმის ნომერი 1423231
დასკვნა 1 გადმოწერა