კანონქვემდებარე აქტები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №69/ნ 2021 წლის 6 აგვისტო

„პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის ელექტრონული სისტემის შექმნის, მართვისა და ადმინისტრირების წესის“ დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №48/ნ 2021 წლის 19 ივლისის

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №27/ნ 2020 წლის 28 თებერვალი

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის №4528-Iს კანონის შესაბამისად გაცემული პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების, აგრეთვე იმავე კანონით დადგენილი წესით გათანაბრებული პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებთან გათანაბრების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 

 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №11/ნ 2021 წლის 17 თებერვალი

პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შექმნისა და ადმინისტრირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2019 წლის 29 მაისის  ბრძანება №99/ნ

„პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის და მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის ბრძანება №142/ნ 

„მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 10 აგვისტოს №93/ნ – №170 ერთობლივი ბრძანება

„საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტების, ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაცემული დოკუმენტების აპოსტილით დამოწმების/ლეგალიზაციის უზრუნველსაყოფად საჭირო ინფორმაციის გამოთხოვისა და მიწოდების წესის დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 10 აპრილის N71/ნ ბრძანება

„პროფესიული მომზადების პროგრამაზე და პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის N59/ნ ბრძანება

„პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესის განსაზღვრის თაობაზე“

დანართი 1

დანართი 2

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 2 აპრილის N67/ნ ბრძანება

„პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების საფასურის განსაზღვრის თაობაზე“

 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 სექტემბრის N459 დადგენილება

„არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვების წესისა და პირობების და არაფორმალური განათლების აღიარების უფლების მოპოვების საფასურის დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 6 სექტემბრის N188/ნ ბრძანება

„არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 1 ოქტომბრის N103/ნ ბრძანება

„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მართვის, განვითარებისა და მონიტორინგის, კვალიფიკაციების ელექტრონული რეესტრის შექმნისა და ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 28 დეკემბრის N120/ნ ბრძანება

„პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემის დამტკიცების შესახებ“

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №198/ნ 2019 წლის 20 სექტემბერი

პროფესიული სტუდენტის მობილობის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება №121/ნ 2020 წლის 28 დეკემბერი

ფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის  ბრძანება №89/ნ 2010 წლის 14 სექტემბერი  
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №99/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის  დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ,2011 წლის 4 მაისი 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 19 აგვისტოს  №170/ნ ბრძანება 
"საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ "

დანართი №1- „კომუნიკაცია ქართულ ენაზე“
დანართი №2 -„მათემატიკური წიგნიერება“; 
დანართი №3 - „მოქალაქეობა“
დანართი №4 - „მეწარმეობა“;
დანართი №5 - „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“.

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის  ბრძანება №206/ნ 2019 წლის 30 სექტემბერი
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამისა (მოიცავს არანაკლებ 180 კრედიტს) და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის (მოიცავს არანაკლებ 60 კრედიტს) შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ.

დანართი

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის  ბრძანება №224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბერი
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის  ბრძანება №227 2009 წლის 22 აპრილი 
სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის  ბრძანება №69/ნ 2019 წლის 10 აპრილი
ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ.

დანართ №1

დანართი №2 

 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის  ბრძანება №19/ნ 2011 წლის 18 თებერვალი
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №42/ნ 2021 წლის 2 ივლისი 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

 

 

"ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 10 დეკემბრის №120/ნ ბრძანება.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ 2011 წლის 22 ივლისი
(საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ)„საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №98/ნ ბრძანება.

„დოკუმენტის აპოსტილითდამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის  2009 წლის 14 ივლისის №404 ბრძანებულება.

„დოკუმენტის ლეგალიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის №406 ბრძანებულება

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №13/ნ 2012 წლის 25 იანვარი
(მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ენობრივი სისწორის შემოწმების საფასურის დამტკიცების შესახებ)


 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №126/ნ
(უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის ფორმის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ, 2010 წლის 4 თებერვალი ქ. თბილისი
(უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1067, 2009 წლის 1 დეკემბერი ქ. თბილისი
(ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ)
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №149, 2005 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი
(უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ)

დანართი 
 
 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №121/ნ, 2010 წლის 10 დეკემბერი ქ. თბილისი
(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)
 

დანართი 

 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №3
(უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ)


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ
(სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ)საქართველოს მთავრობის დადგენილება №244
(პროფესიული განათლების დაფინანსების წესისა და პირობების განსაზღვრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის მაქსიმალური ოდენობის დამტკიცების თაობაზე)

დანართი 
 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N46/ნ
6 მარტი 2019 წელი
პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N131 15 მარტი 2019 წელი
პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე (2021 წლის 15 ივლისის 24 სთ-მდე მოქმედი რედაქცია);

 

„პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №131 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 13 ივლისის №358 დადგენილება. 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N131 15 მარტი 2019 წელი (კონსოლიდირებული)

პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებულად ჩათვლის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

  

ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №652/ი 2019 წლის 26 ივლისი 
"პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ" საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის დროებით მოვალეობის შემსრულებლის 2016 წლის 04 აგვისტოს N733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №840/ი 2019 წლის 17 სექტემბერი 
"პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების, ცვლილების შეტანისა და გაუქმების წესისი დამტკვიცების შესახებ" სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 04 აგვისტოს N733 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №1153/ი 2019 წლის 28 ნოემბერი 
"სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენი საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და განათლების აღიარების შესახებ განცხადებების ფორმების დამტკიცების შესახებ"  სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 16 მარტის N195 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №74 2017 წლის 3 თებერვალი  
ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების მიზნით მის განმახორციელებელ დაწესებულებებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის სსიპ - განათლების ხარისხის განვიტარების ეროვნულ ცენტრთან შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ 

სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 01 ივნისის N223 ბრძანება   
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №733 2016 წლის 4 აგვისტო
(პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების წესი)

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება  №434 2016 წლის 17 ივნისი 
(დარგობრივი საბჭოების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ)