პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამონათვალი

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ამჟამად ახორციელებს 13 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება.

 

 1. სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2. სსიპ  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 3. სსიპ  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 4. სსიპ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 5. სსიპ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 6. სსიპ  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 7. სსიპ  სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 8. შპს  საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
 9. სსიპ  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 10. შპს  ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 
 11. სსიპ  სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 12. ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 13. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი