პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდა

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდა, იხდის საფასურს, რომელიც შეადგენს:

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის
გაზრდისათვის თითოეულ პროგრამაზე 2,229.00 ლარს, მივლინების საჭიროების გარეშე, ხოლო მივლინების
საჭიროების შემთხვევაში - 3,272.00 ლარს;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის
გაზრდისათვის თითოეულ პროგრამაზე 2,570.00 ლარს, მივლინების საჭიროების გარეშე, ხოლო მივლინების
საჭიროების შემთხვევაში - 4,122.00 ლარს;

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის
გაზრდისათვის თითოეულ პროგრამაზე 2,502.00 ლარს, მივლინების საჭიროების გარეშე, ხოლო მივლინების
საჭიროების შემთხვევაში - 4,054.00 ლარს.

8ერთი იურიდიული პირის მიერ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, ან/და სხვა ენაზე განხორციელებული
ერთიდაიგივე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა აღნიშნული საფასურის
განსაზღვრის მიზნებისათვის განიხილება დამოუკიდებელ პროგრამებად.

პროფესიულ სტუდენტტა ზღვრული რაოდენობის გაზრდაზე ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეადგენს 90 კალენდარულ დღეს.

 

განახცადი - პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის შესახებ 

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა [პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულების] მიერ [პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების რაოდენობის გაზრდის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ადგილის/ფართის ცვლილების, საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების, ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების]  შესახებ.საფასურის გადახდა ხორციელდება ცენტრის ანგარიშზე:
ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური).