გზამკვლევები

მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნები მომზადება-გადამზადების პროგრამის კომპონენტისთვის რბილი უნარების განვითარება დასაქმებისთვის“

 

ბრძანება N1245105 18.11.2021 - დანართი - „გერიატრიული ასისტენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამისათვის განსაზღვრული მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნები

 

ბრძანება N698800 12.07.2021 - დანართი - ენერგიის განახლებადი წყაროების მოწყობილობების მემონტაჟის პროფესიული გადამზადების პროგრამისათვის განსაზღვრული მინიმალური სარეკომენდაციო მოთხოვნები

 

ბრძანება N27415. 25.01.2021. დანართი 2. - შინმოვლა - მომზადება

ბრძანება N27415. 25.01.2021. დანართი 1.   შინმოვლა - გადამზადება
 

პროფესიული მომზადების პროგრამის და პროფესიული გადამზადების პროგრამის სერტიფიკატის შევსების გზამკვლევი
 

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების დადასტურების გზამკვლევი ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის 


პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების გზამკვლევი იურიდიული პირებისთვის 
 

რეკომენდაციები პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამების შემუშავებისათვის