საბჭო

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო შედგება მინიმუმ 5 წევრისგან, რომელთაგან ერთი წევრი არის ბიუროს წარმომადგენელი, ხოლო სხვა წევრები შეიძლება იყვნენ საჯარო მოხელეები, აკადემიური წრის ან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, საბჭოს წევრებს ნიშნავს და ათავისუფლებს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი. აკრედიტაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი წლით


აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობა:
 

1.ხათუნა ლორია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - საბჭოს თავმჯდომარე;
2.გიორგი თუმანიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
3.იზა კასრაძე - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - საბჭოს მდივანი.
4.ირმა ხარშილაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი - საბჭოს წევრი;
5.ანა ძაძამია - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი - საბჭოს წევრი;
6.ირმა ქევხიშვილი - საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი - საბჭოს წევრი.
7.კობა ყალიჩავა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი - საბჭოს წევრი.

 

მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე  

 

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს შექმნის და მისი შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2020 წლის 12 ივნისის №150/სა ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე