საბჭო

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭო შედგება მინიმუმ 5 წევრისგან, რომელთაგან ერთი წევრი არის ბიუროს წარმომადგენელი, ხოლო სხვა წევრები შეიძლება იყვნენ საჯარო მოხელეები, აკადემიური წრის ან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, საბჭოს წევრებს ნიშნავს და ათავისუფლებს სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი. აკრედიტაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი წლით


აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობა:
 

1. პაატა ტურავა - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი - საბჭოს წევრი;

2. ანა ფირცხალაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორი, პროფესორი - საბჭოს წევრი;

3. ფიქრია თათარაშვილი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - საბჭოს წევრი;

4. ნინო კვირიკაშვილი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის უფროსი - საბჭოს წევრი;

5. ბესიკ ვეკუა - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს დეკლარაციების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი - საბჭოს წევრი;

 

 

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს შექმნის და მისი შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე
 

 

მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს შექმნისა და მისი შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე  

 

პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს შექმნის და მისი შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2020 წლის 12 ივნისის №150/სა ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე