დაჩქარებული მომსახურება

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც სურს დაიმატოს შესაბამისი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა/პროგრამები, გაზარდოს პროფესიულ სტუდენტთა ადგილების ზღვრული რაოდენობა, შეცვალოს პროგრამის განხორციელების ადგილი/ფართი, განახორციელოს საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირება დაჩქარებული მომსახურების გზით (არაუმეტეს 45 სამუშაო დღეში), თითოეული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში იხდის საფასურს, რომელიც შეადგენს ამ დანართით გათვალისწინებული შესაბამისი მომსახურებისთვის განსაზღვრული საფასურის ორმაგ ოდენობას.