მონიტორინგი

საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელშიც პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე ხორციელდება მონიტორინგი, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით.

საფასური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე მონიტორინგის განხორციელებისათვის თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეადგენს:

 

პროფესიული საგანმანათლებლო

 

საფასური (ლარში)

საფასური (ლარში) მივლინების

 

პროგრამების რაოდენობა

კაც/დღეების რაოდენობა

მივლინების საჭიროების გარეშე

საჭიროების შემთხვევაში

1

 

6

2,321.00

3,365.00

2

 

10

 2,594.00

 3,885.00

3

 

12

 2,867.00

 4,405.00

4

 

14

 3,140.00

 4,925.00

5

 

16

 3,413.00

 5,446.00

6

 

18

 3,686 .00

 5,966.00

7

 

20

 3,959.00

 6,487.00

8

 

22

 4,232 .00

 7,007.00

9

 

24

 4,505.00

 7,527.00

10

 

26

 4,777 .00

 8,048.00

 

საფასური პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე მონიტორინგის განხორციელებისათვის თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეადგენს:

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

კაც/დღეების რაოდენობა

საფასური (ლარში)

მივლინების საჭიროების

გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

1

6

2,048.00

3,092.00

2

10

2,321.00

 3,612.00

3

12

2,594.00

 4,133.00

4

14

2,867.00

 4,653.00

5

16

3,140.00

 5,173.00

6

18

3,413.00

 5,694.00

7

20

3,686.00

 6,214.00

8

22

3,959.00

 6,735.00

9

24

4,232.00

 7,255.00

10

26

4,505.00

 7,775.00

 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შუამდგომლობის საფუძველზე მონიტორინგის განხორციელებისათვის თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეადგენს:

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა

კაც/დღეების რაოდენობა

საფასური (ლარში)

მივლინების საჭიროების

გარეშე

საფასური (ლარში) მივლინების საჭიროების შემთხვევაში

1

6

2,458.00

3,501.00

 

 

 

 

2

10

 2,731.00

 4,022.00

3

12

 3,004.00

 4,542.00

4

14

 3,276.00

 5,062.00

5

16

 3,549.00

 5,583.00

6

18

 3,822.00

 6,103.00

7

20

 4,095.00

 6,624.00

8

22

 4,368.00

 7,144.00

9

24

 4,641.00

 7,664.00

10

26

 4,914.00

 8,185.00

 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების უფლების მქონე დაწესებულება, რომელსაც სურს საკუთარი ინიციატივით მონიტორინგის გზით ავტორიზაციის პირობების შემოწმება, იხდის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით. საფასურის ოდენობა განისაზღვრება დაწესებულების სახისა და პროგრამების რაოდენობის შესაბამისად ავტორიზაციის დებულების დანართი 2 - ის „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საფასური“ 13 მუხლის მე-6-მე-7 პუნქტების, 14 მუხლის მე -2-მე-3 პუნქტების და 15 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული ოდენობით.