ინფორმაცია თვითშეფასების ანგარიშებთან დაკავშირებით

17 მაისი 2012

გაცნობებთ, რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებაში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმადაც დაწესებულებებმა თვითშეფასების წლიური ანგარიშები უნდა წარმოადგინონ ელექტრონული ფორმით.


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №87/ნ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №88/ნ


შეგახსენებთ თვითშეფასების ანგარიშების ცენტრში წარდგენის ვადებს:

 
ავტორიზებული დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, პირველი მაისიდან 30 ივნისამდე, წარუდგინოს თვითშეფასების წლიური ანგარიში ელექტრონული ფორმით.


საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აკრედიტებულ პროგრამას/პროგრამებს, ვალდებულია, ცენტრს ყოველწლიურად, პირველი მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით, წარუდგინოს აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიში ელექტრონული ფორმით.

 
შენიშვნა: დაწესებულებამ ანგარიში უნდა წარმოადგინოს ცენტრში, ჩაწერილი CD-ზე.

ინფორმაცია თვითშეფასების ანგარიშებთან დაკავშირებით