მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ანკეტა-კითხვარები

27 სექტემბერი 2016

 

გთავაზობთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2016 წელს აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ სპეციალურ ანკეტა-კითხვარებს.

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
4. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
5. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
6. სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
7. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
8. შპს - საქართველოს უნივერსიტეტი
9. შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
10. შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
11. შპს აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი
12. სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
13. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
14. სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
15. შპს თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
16. ა(ა)იპ "საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი"