განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს

10 ნოემბერი 2016

 


საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016 წლის 20 ივლისს ხელმოწერილი სტანდარტული შეთანხმების წერილით გათვალისწინებული პროექტის - „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია“ - ფარგლებში აცხადებს კონკურსს შემდეგ პოზიციებზე: 

ექსპერტი
უფროსი ექსპერტი 
მონიტორინგის ექსპერტი  

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი დირექტორის ბრძანება N1123 და N1124 კონკურსის გამოცხადების შესახებ