საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

11 ივლისი 2012

2012 წლის 18 ივლისი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:

1.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძველი ენებისა და ცივილიზაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თურქული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის  (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიევისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასირიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანობის ისტორიის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსეთისმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა განათლების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თარგმანი და კულტურათშორისი ურთიერთობების (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თარგმნის თეორიისა და მთარგმნელობითი პრაქტიკის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის (ქართულენოვანი)  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რომანული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არაბისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურათმცოდნეობის, ტექსტოლოგიისა და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
30.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავური ფილოლოგიის (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
31.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბერძნულ-რომაული ფილოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
32.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული მემკვიდრეობისა და თანამედროვეობის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
33.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახვითი ხელოვნების  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
34.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
35.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაულ-არამეული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
36.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანგლისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
37.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
38.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
39.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსეთისმცოდნეობის  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
40.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებების  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
41.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
42.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
43.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
44.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
45.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევების  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
46.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ლიტერატურის  სადოქტორო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა