საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

19 ივლისი 2012

2012 წლის 26 ივლისი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:


1.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კომპიუტერული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ინფორმაციული სისტემების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შეპირისპირებითი ლინგვისტიკის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    შპს - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა) იპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის  მუსიკისმცოდნეობის (მუსიკის თეორია/მუსიკის ისტორია; ეთნომუსიკოლოგია; საეკლესიო მუსიკოლოგია) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    ა(ა) იპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ხელოვნების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა) იპ - თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის კომპოზიციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა; 
14.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული საზოგადოებისა და მედიის სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.     ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური შეფასების/დიაგნოსტირებისა და კონსულტირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზაციის განვითარებისა და კონსულტირების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის (ინტერდისციპლინური) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფლიქტების ანალიზისა და მართვის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
30.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
31.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
32.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასობრივი კომუნიკაციის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
33.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა