საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

26 ივლისი 2012

2012 წლის 2 აგვისტო, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე - 4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნების (თეორიისა და პრაქტიკის ანალიზი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტელემედია - თეორია და პრაქტიკა (მედიის კვლევები) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული ტურიზმის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

6.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საშემსრულებლო-შემოქმედებითი ხელოვნების (შემოქმედებითი პედაგოგიკა) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

7.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

8.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიის კვლევის (კულტურა მედიაში) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

9.    ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

10.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მულტიმედიური სცენოგრაფიის (ძირითადი, მაინორი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

11.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრალური ხელოვნების  (ძირითადი, მაინორი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

12.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

13.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

14.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

15.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

16.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

17.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი გენეტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

18.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო (ბიზნეს) სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

19.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე არქიტექტურისა და მდგრადი განვითარების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

20.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

21.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამთო გიდის (მთისა და თხილამურის გიდი) მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

22.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

23.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ტიპოლოგიური ლინგვისტიკისა და მთარგმნელობითი საქმის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

24.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

25.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

26.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგროეკოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

27.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგნის სწავლების მეთოდიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

28.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

29.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

30.    ა(ა)იპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა