სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება N609 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი სპეციალობის/სპეციალობების ჩამონათვლის საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებე