საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

30 აგვისტო 2012

2012 წლის 6 სექტემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:

1.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2. ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამკურნალო საქმის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დამატებითი პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი)  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის  საბაკალავრო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ფარმაციის  საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  დიპლომირებული მედიკოსის  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  საექთნო საქმე - ბებიაქალის  საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  საექთნო საქმე - ბებიაქალის  საბაკალავრო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  საექთნო საქმე - ექთნის საბაკალავრო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  საექთნო საქმე - ექთნის  საბაკალავრო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  დიპლომირებული სტომატოლოგის  საგანმანათლებლო პროგრამის (ინგლისურენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  დიპლომირებული სტომატოლოგის  საგანმანათლებლო პროგრამის (რუსულენოვანი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზღვაო კვლევების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული გრაფიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის - აქტიური სწავლება ბიოლოგიაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი) - აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის - აქტიური სწავლება ქიმიაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი) - აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის  - აქტიური სწავლება ფიზიკაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე (2 კრედიტი) - აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის - აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე       (2 კრედიტი) - აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის - აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში  ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის მე-7 კლასში (ინტეგრირებული კურსი) (2 კრედიტი) - აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ექთნის თანაშემწის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლის კბილის ტექნიკოსის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლის ფარმაცევტის თანაშემწის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლის პრაქტიკოსი ექთნის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.    შპს - ქუთაისის სამედიცინო სკოლის პრაქტიკოსი ბებიაქალის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა