სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება მოლარის (ბანკის და ა.შ.) პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ