საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

17 სექტემბერი 2012

2012 წლის 24 სექტემბერი, 19:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:


1. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოო და სერვისულ სისტემათა ინჟინერინგის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო გეოდეზიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალვრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალვრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტრანსპორტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების ინდუსტრიის ინჟინერიისა და ტექნილოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგზაო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელსაწყოთმშენ¬ებლობის, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატყეო საქმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომუნიკატივისტიკისა და სიძველეთა ინჟინერინგის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  მშენებლობის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტელეკომუნიკაციის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
30.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
31.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
32. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  გარემოს დაცვითი ინჟინერიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
33. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
34. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
35. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო (რუსულენოვანი)პროგრამისაკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
36. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტრანსპორტის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
37.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
38.  ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
39. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკის ინჟინერიის  საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
40. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
41.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
42.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
43.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
44.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფარმაციის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
45.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
46.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
47.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
48.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
49.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
50.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
51.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო (რუსულენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
52.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, დაინტერესებული პირების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა