საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

1 ნოემბერი 2012

2012 წლის 8 ნოემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)


დღის წესრიგი:


1.    ა(ა)იპ - ფსიქომეტრული და საკონსულტაციო ასოციაციის მიერ წარმოდგენილი მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის - „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა განათლების ძირითადი პრინციპები“  (1 კრედიტი) აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2.    სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3.    შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის  ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4.    შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის  ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5.    შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

6.    შპს - სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

7.    ა(ა)იპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

8.    ა(ა)იპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

9.    ა(ა)იპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიომრავალფეროვნების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

10.    ა(ა)იპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო პროდუქტების წარმოების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

11.    ა(ა)იპ - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის თეორიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

12.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის  ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

13.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

14.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

15.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

16.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის  ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

17.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის  სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

18.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

19.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის  მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

20.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის  ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

21.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მემცენარის მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

22.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მემცენარის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

23.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მებოსტნის მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

24.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მებოსტნის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

25.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დურგლის მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

26.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დურგლის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

27.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ელექტრიკოსის მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

28.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ელექტრიკოსის  მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

29.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შემდუღებლის 1-ლი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

30.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შემდუღებლის მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

31.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შემდუღებლის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

32.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის 1-ლი საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

33.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის  მე-2 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

34.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზოოტექნიკოსის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

35.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტის მე-3 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

36.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაცევტის თანაშემწის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

37.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პრაქტიკოსი ექთნის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

38.    ა(ა)იპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბანკის ოპერატორის მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

39.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

40.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

41.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

42.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების  საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

43.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის გადაზიდვების ორგანიზაციისა და მართვის (სატრანსპორტო ლოჯისტიკა) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

44.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტინგი/ინფორმატიკის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

45.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსების და საბანკო საქმის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

46.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვა/აუდიტის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

47.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  საგადასახადო - საბაჟო საქმის  საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

48.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

49.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

50.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების  სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

51.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

52.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

53.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

54.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

55.    შპს - უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

56.    შპს - უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

57.    შპს - უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიის ფინანსების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა