საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

29 სექტემბერი 20172017 წლის 2 ოქტომბერი, 18:00 საათი


დღის წესრიგი:

1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტრანსლიაციური ბიო-მედიცინა (მიმართულება - “ჰეპატოლოგია”) სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;