საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

4 დეკემბერი 2012

2012 წლის 11 დეკემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.    შპს - პროფესიული ინოვაციების კოლეჯის ქართული ენის საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ტურიზმის - საკრუიზო მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მათემატიკის (ინგლისურენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჯარო ადმინისტრირებისა და სახელმწიფო მმართველობის საბაკალავრო (ინგლისურენოვანი) პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  ინგლისური ფილოლოგიის (ინგლისურენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    შპს - სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    შპს - სულხან საბა  ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    შპს - სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ინტერკულტურული კომუნიკაციისა და თარგმანის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მენეჯმენტის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის  ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის  სტრატეგიული კომუნიკაციების სამაგისტრო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობისა და ადამიანური რესურსების მართვის დამატებითი  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის კინომცოდნეობის დამატებითი  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.    შპს -ევრაზიის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.    შპს - ევრაზიის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის  სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგარმის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.    ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის თავისუფალი და შემოქმედებითი განათლების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.    ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.    ა(ა)იპ - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ქიმიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27.    შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28.    შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი  ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.    შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
30.    შპს - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
31.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის
32.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის გამოყენებითი ეკოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
33.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ფინანსების საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
34.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
35.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალვრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
36.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ტურიზმის დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამის  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
37.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მენჯმენტის საბაკლავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
38.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და რეგიონალური პროცესების საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა