საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

6 დეკემბერი 2012

2012 წლის 13 დეკემბერი, 18:30 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)
 
დღის წესრიგი:
 
1.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    შპს - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ ,,გორგასალის“  სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს - საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მასობრივი კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის საბაკალავრო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
15.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის საექთნო საქმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
16.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
17.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
18.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
19.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
20.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
21.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
22.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
23.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის განათლების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
24.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
25.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
26.    ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
27.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
28.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
29.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ელექტროენერგეტიკის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
30.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
31.    შპს - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
32.    შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ელექტრონული და კომპიუტერული ინჟინერიის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
33.    შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
34.    შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
35.    შპს - საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის (ინგლისურენოვანი)საბაკლავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
36.    შპს - სამედიცინო სასწავლო უნივერისტეტ ,,ჰიპოკრატეს“ დიპლომირებული მედიკოსის (ინგლისურენოვანი) ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
37.    შპს - სამედიცინო სასწავლო უნივერისტეტ ,,ჰიპოკრატეს“ დიპლომირებული მედიკოსის (რუსულენოვანი) ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
38.    შპს - სამედიცინო სასწავლო უნივერისტეტ ,,ჰიპოკრატეს“ დიპლომირებული სტომატოლოგის (რუსულენოვანი) ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
39.    შპს - სამედიცინო სასწავლო უნივერისტეტ ,,ჰიპოკრატეს“ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
40.    შპს - სამედიცინო სასწავლო უნივერისტეტ ,,ჰიპოკრატეს“ ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა