ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს ავტორებისა და მეთოდოლოგიური ექსპერტის შერჩევის მიზნით

19 დეკემბერი 2017

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს ავტორებისა და მეთოდოლოგიური ექსპერტის შერჩევის მიზნით

(კონკურსი ცხადდება სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016 წლის 20 ივლისს ხელმოწერილი სტანდარტული შეთანხმების წერილით გათვალისწინებული პროექტის - „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სისტემების გაფართოება და პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია“ - მეოთხე კომპონენტის (სოფლის მეურნეობის სფეროში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის საგანმანათლებლო რესურსების ჩამოყალიბება) ფარგლებში.)

ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანების დანართი