„მასწავლებლის განათლების“ უმაღლესი განთლების დარგობრივი მახასიათებლის დამტკიცების შესახებ