საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა საყურადღებოდ!

4 თებერვალი 2013

2013 წლის 6 თებერვალს სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართება შეხვედრა აკრედიტაციის ექსპერტებთან მიმართულებების მიხედვით, შემდეგი განრიგით:
 
10:00 საათზე:
სამართალი;
განათლება;
მიმართულებათშორისი დარგები ან სპეციალობები;
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
 
11:00 საათზე:
სოციალური მეცნიერებები;
ხელოვნება;
ჯანდაცვა.
 
12:00 საათზე:
ბიზნესის ადმინისტრირება;
ინჟინერია;
აგრარული მეცნიერებანი;
მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა საყურადღებოდ!