საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

20 თებერვალი 2013

2013 წლის 27 თებერვალი, 19 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:
 
1.    ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკური ორგანული ქიმიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის გემების, პორტებისა და საზღვაო ტერმინალების ელექტროენერგეტიკული დანადგარების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის გემებისა და პორტების ელექტროენერგეტიკული დანადგარების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის გემების ენერგეტიკული დანადგარების მექანიზმების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის საზღვაო ტრანსპორტის მართვის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ლოჯისტიკისა და ექსპედირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    სსიპ - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოტოგრაფიის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინოტელერეჟისურის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მონტაჟის რეჟისურის მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
14.    ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საოპერატორო ხელოვნების მე-4 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.
 
 
შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა