უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 28 მარტი 2018

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა
2018 წლის 4 აპრილი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მეოთხე სართული)

15:30 საათი

1. სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის სადოქტორო პროგრამა;
2. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამედროვე ქართული ლიტერატურა და ლიტერატურის თეორიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით