სიახლე ვეტერინარიის პროფესიულ განათლებაში

29 ივნისი 2018

სურსათის, ცხოველის უვნებლობისა და ვეტერინარიის სფეროს განვითარებას მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაეყარა. გასული წლის საკანონმდებლო ცვლილებებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების საფუძველზე შემუშავდა და დამტკიცდა „ვეტერინარიის“ ჩარჩო დოკუმენტი. იგი ითვალისწინებს ადგილობრივი შრომის ბაზრისა და ევროდირექტივის მოთხოვნებს.
ვეტერინარიის პროფესიული კვალიფიკაცია განისაზღვრა მეხუთე საფეხურზე, სწავლების სავარაუდო ხანგრძლივობა ორი წელია, სავალდებულოდაა გათვალისწინებული პრაქტიკული/კლინიკური მეცადინეობა.
ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროგრამა უზრუნველყოფს, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური ვეტერინარი ტექნიკოსის მომზადებას, რომელიც, უფლებამოსილების ფარგლებში, შეძლებს ცხოველთა მკურნალობას, მათ დაავადებებსა და დაზიანებებზე რეაგირებას, საზოგადოებისა და პიროვნებებისთვის რჩევების მიცემას, ოპერაციის შემდგომ ცხოველთა მდგომარეობის მონიტორინგს, ამბულატორიულ მკურნალობას, ცხოველთა ხელოვნურად განაყოფიერების მიზნით ტექნიკური დავალებების შესრულებას, ვეტერინარისთვის ცხოველთა ჯანმრთელობის პრობლემების დიაგნოსტირებისას რადიოგრაფების, ნიმუშებისა და სხვა ლაბორატორიული ტესტების შეგროვებაში დახმარებას, ვეტერინარი ქირურგის ასისტირებას, დაკვლის წინა და დაკვლის შემდგომ პროცესებში მონაწილეობას და სხვ.
კურსდამთავრებულის დასაქმების შესაძლებლობებია დამხმარე პერსონალი/სპეციალისტი ვეტერინარიაში, ვეტერინარ-ტექნიკოსი, ექთან-ვეტერინარი, ვეტერინარის ასისტენტი.

სიახლე ვეტერინარიის პროფესიულ განათლებაში