უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 10 ივლისი 2018

 

2018 წლის 18 ივლისი, 15:30 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართული)

1.  სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამა - მუსიკის მასწავლებელი.  
2. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
3. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
4. 3. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.