უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საზოგადოებრივი კოლეჯების საყურადღებოდ!

22 ნოემბერი 2011

საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვთ 2012–2013 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აკადემიურ, პროფესიულ და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიიღონ აბიტურიენტები, სასურველია 2011 წლის 7 დეკემბრამდე  სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოადგინონ შევსებული სპეციალური ანკეტა-კითხვარი (ანკეტა-კითხვარის ფორმა იხილეთ სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე: www.naec.ge)

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და საზოგადოებრივი კოლეჯების საყურადღებოდ!