უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

24 მაისი 2013

დასრულდა კენჭისყრა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევად. გთავაზობთ უკეთესი შედეგების მქონე კანდიდატთა რანჟირებულ სიას.

 

კანდიდატები  აკრედიტაციის საბჭოს შემადგენლობაში წარსადგენად
 

ა) კერძო უსდ-დან
    ზაზა მარუაშვილი  
    ზაზა რუხაძე        
    ირაკლი მაჩაბელი  
    ნათია ვაჭარაძე


ბ)  სახელმწიფო  უსდ-დან
     ნანა გაფრინდაშვილი
     ზაზა რუხაძე         
     ციური დურული

კანდიდატები ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობაში წარსადგენად
 

ა) კერძო უსდ-დან
    ტარიელ ფუტკარაძე
    თამაზ ყანდარელი    
    კახაბერ ჯაყელი
 

ბ) სახელმწიფო  უსდ-დან
     დავით აფრასიძე
     არჩილ მოწონელიძე  
     ლევან მიდოდაშვილი
 

გ) ადმინისტრაციის წარმომადგენელი
     ნინო ჩუბინიძე   
     კახი ყურაშვილი   
     ლელა ქელბაქიანი   


შენიშვნა:  კენჭისყრის პროცესში გამომჟღავნდა რიგი ხარვეზებისა, რომლებსაც ცენტრი სამომავლოდ გაითვალისწინებს. ამ ეტაპზე, ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორიცაა კანდიდატის რეიტინგი, მათი კვალიფიკაცია და წარმოდგენილ დაწესებულებათა სპექტრი უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებათა მიერ რეკომენდირებული კანდიდატებიდან ცენტრი დააკომპლექტებს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის საბჭოებს და წარადგენს დასამტკიცებლად.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ!