უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 12 მარტი 2019

 

2019 წლის 19 მარტი, 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართული)


დღის წესრიგი:

1."სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 7 სექტემბრის Ν62 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

2." სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 27 აგვისტოს Ν55 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

3. "ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 21 ნოემბრის Ν91 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

4. "სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის "სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 01 ოქტომბრის Ν77 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

5. „შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამატების შესახებ 2017 წლის 26 დეკემბრის Ν26 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

6. "სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიისათვის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 2018 წლის 01 სექტემბრის Ν59 გადაწყვეტილებაში" ცვლილებების შეტანის შესახებ;

7. შპს საერთაშორისო სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტის ავტორიზაციის საკითხის განხილვა;

8. სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მონიტორინგის შედეგების განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.