უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 22 მარტი 2019


2019 წლის 29 მარტი, 16:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, 0 სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი

1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამედიცინო ფიზიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო (მარკეტინგი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო (მენეჯმენტი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

5. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.