უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 4 აპრილი 2019

2019 წლის 11 აპრილი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართულის საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურათშორისი კომუნიკაციების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.