უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 18 ივნისი 2019

2019 წლის 25 ივნისი, 16:00 საათი

(მისამართი: მ. ალექსიძის N1;  0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი

1. შპს - კავკასიის უნივერსიტეტის დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. შპს კავკასიის  უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (სპეციალობები: ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, საბუღალტრო აღრიცხვა)  საბაკალავრო საგანმანათლებლოპროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

3. შპს კავკასიის  უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი)  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

4. შპს - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;