სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 25 ივნისი 2019

15 ვლისი, 2019 წელი 17:00 საათი 

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 
თბილისი, ალექსიძის ქუჩა N1 
0 სართული, საკონფერენციო დარბაზი 1

დღის წესრიგი 

1. სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სააპელაციო საჩივრის განხილვა.