უმაღლესი საგანმანათებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 2 ივლისი 2019

2019 წლის 9 ივლისი, 16:00 საათი
(მისამართი: მ. ალექსიძის N1; 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი

1. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,საინჟინრო ტექნოლოგიებისა და სისტემების“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

2. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ელექტროენერგეტიკის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

3. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგიისა და მენეჯმენტის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;

4. სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგის შედეგების განხილვა;