უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 16 ივლისი 2019

2019 წლის 23 ივლისი 16:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, 0 სართული, N1 საკონფერენციო დარბაზი)

დღის წესრიგი:

1. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;
2. შპს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;
3. შპს საქართველოს უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
4. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის საკითხის განხილვა;
5. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული ინჟინერიის (ძირითადი სპეციალობა)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის შედეგების განხილვა;
6. სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის „კომპიუტერული ინჟინერიის (ძირითადი სპეციალობა) (ინგლისურენოვანი)“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის პირობების შესრულების მონიტორინგის შედეგების განხილვა.


შენიშვნა: საკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით.