სააპელაციო საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 23 ივლისი 2019

2019 წლის 31 ივლისი 17:00 საათი

(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. N1, ნულოვანი სართული)

დღის წესრიგი

1. შპს ელიტ სქულის სააპელაციო საჩივრის განხილვა;