საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედატიციის საბჭოს სხდომა

22 ივლისი 2013

2013 წლის 29 ივლისი, 10:00 საათი
(მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1, მე-4 სართული)

დღის წესრიგი:

1.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებების სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
2.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
3.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
4.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის მეოთხე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
5.    შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კრიმინალისტიკის მეხუთე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
6.    შპს - სასაწავლო უნივერსიტეტ  ,,რვალის“ ინგლისური ენა და ლიტერატურის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
7.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
8.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი სტატისტიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
9.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
10.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი მიკრობიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
11.    ა(ა)იპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ენები და ლიტერატურის სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
12.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაციის (ქართულ-რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;
13.    ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენდერის კვლევის დამატებითი სპეციალობის პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხის განხილვა.

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედატიციის საბჭოს სხდომა